Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

2ο Φύλλο Εργασίας

Περί πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων

1. Χωριστείτε σε δύο υποομάδες με τα εξής θέματα προς διερεύνηση: α) Η Ελλάδα ως δανειστής πολιτισμικών αγαθών και β) Η Ελλάδα ως δανειολήπτης πολιτισμικών αγαθών. (δεν υπάρχει χρονικός ή τοπικός περιορισμός).

2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο και στο υπάρχον υλικό του ιστολογίου αντιπροσωπευτικά τεκμήρια αυτών των διαπολιτισμικών δανείων (πχ. αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έργα τέχνης, έθιμα, γλώσσα, ψυχαγωγία κλπ.) και αποθηκεύστε τα στον φάκελο της ομάδας σας. Θα ήταν χρήσιμο οι δυο υποομάδες να επιλέξετε και κάποια κοινά στοιχεία, ώστε να είναι πιο εμφανές το ισοζύγιο των πολιτισμικών ανταλλαγών.

3. Ερώτημα: Υπάρχει παρθενογένεση και πολιτιστική “καθαρότητα” ή οι πολιτισμοί βρίσκονται σε μια διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης, αμοιβαίων δανείων και εξέλιξης; Συζητήστε το στην ομάδα και καταλήξτε σε κάποιες διαπιστώσεις-κρίσεις.

4. Καταγράψτε τις απόψεις σας σχηματικά σε Word ή Power Point τις θέσεις σας. Μπορείτε να εμπλουτίσετε την παρουσίαση της απάντησής σας με όποιον τρόπο θέλετε (λχ. εικόνες, ήχοι, σχήματα, animation).

5. Σχετικά ερωτήματα:

α) Οι πολιτισμοί συνιστούν κλειστά-στεγανά και απομονωμένα συστήματα ή βρίσκονται σε μια διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης, αμοιβαίων δανείων και εξέλιξης; Συγκρίνετε (με ιστορικά παραδείγματα) πολιτισμούς ανοιχτούς σε επιδράσεις με άλλους σχετικά απομονωμένους.

β) Ποια πολιτισμικά στοιχεία ανά τις εποχές συνιστούν ορόσημα στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και πόσα από αυτά συνιστούν ελληνικά επιτεύγματα;

γ) Ποιοι λόγοι ωθούν στην υιοθέτηση ξένων πολιτισμικών αγαθών;

δ) Θεωρείτε ότι η βίαιη επιβολή ή η ειρηνική συνύπαρξη προάγουν περισσότερο την υιοθέτηση ξένων πολιτισμικών αγαθών;

ε) Με ποιους μηχανισμούς/διαδιακασίες υπερισχύει ένας πολιτισμός σε έναν άλλο; Δώστε παραδείγματα.

στ) Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης των πολιτισμών; Καταγράψτε κάποια βασικά οφέλη και κινδύνους.

ζ) Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος θεωρεί έναν άλλον πολιτισμό ανώτερο από τον δικό του;

η) Το παρακείμενο έργο του Μανέ με το σχόλιό του πώς σχετίζονται με το ζήτημα της υπέρβασης των ιδίων πολιτισμικών χαρακτηριστικών;

θ) Οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι γνώρισμα της σύγχρονης παγκοσμιοποίσης ή συναντούνται και στο παρελθόν. Τεκμηριώστε την απάντησή σας.

ι) Θεωρείτε ότι μπορεί να ανασχεθεί η τάση της πολυπολιτισμικότητας των κοινωνιών ή είναι μονόδρομος; Και γιατί;

ια) Παρ’ όλες τις διακηρύξεις οικουμενικών αρχών πώς αιτιολογείτε τις συνεχείς συγκρούσεις και τον δογματισμό;

ιβ) Έχετε υπόψη σας σύγχρονα φαινόμενα βανδαλισμού, εξαφάνισης ή αλλοίωσης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών ενός λαού από τρίτους;

ιγ) Να σχολιάσετε τη φράση «Δεν υπάρχουν ποιοτικά ανώτεροι και ποιοτικά κατώτεροι πολιτισμοί. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί πολιτισμοί, ο καθένας από τους οποίους είναι μια ξεχωριστή κατάθεση στην πανανθρώπινη πολιτισμική προσπάθεια.»

ιδ) Με δεδομένο ότι οι σύγχρονες κοινωνίες είναι έντονα πολυπολιτισμικές, βάσει ποιων αξιών, πιστεύετε ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε το μέλλον;

Δεν υπάρχουν σχόλια: