Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Norbert Elias, Η διαδικασία του πολιτισμού

Αν μπορούσε ένας εκπρόσωπος του δυτι­κού πολιτισμού της εποχής μας να μεταφερθεί ξαφνικά σε μία προ­γενέστερη εποχή της δικής του κοινωνίας, όπως στη μεσαιωνική-φεουδαρχική περίοδο, θα έβρισκε εκεί πολλά από όσα αποτιμώνται σήμερα σε άλλες κοινωνίες ως «απολίτιστα»· η εντύπωσή του δεν θα διέφερε ουσιαστικά από την εντύπωση που του προκαλούν τώρα οι τρόποι συμπεριφοράς των ανθρώπων σε φεουδαρχικές κοινωνίες εκτός της Δύσης. [..] θα αισθανόταν αναμφίβολα ότι τούτος ο κόσμος, σ' αυ­τή την προγενέστερη περίοδο της δυτικής ιστορίας, δεν έχει να κά­νει με μια κοινωνία «πολιτισμένη» υπό την ίδια έννοια και στον ίδιο βαθμό με μία δυτική κοινωνία του σήμερα. (σ. 11)

Ο πολιτισμένος άνθρωπος χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ότι αρνείται ο ίδιος στον εαυτό του, δυνάμει ενός κοινωνιογενούς αυτοκαταναγκασμού, να πιάνει αυθόρμητα ό,τι ορέγεται, ό,τι αγαπά ή μισεί. Η όλη διαμόρφωση των χειρονομιών του -όσο κι αν ποικίλλει στις λεπτομέρειές της στα διάφορα έθνη της Δύσης- καθορίζεται αποφασιστικά από αυτή την αναγκαιότητα. (σ. 307)Δεν υπάρχουν σχόλια: